Bholdus đã hoàn thành 2 chức năng dành riêng cho NFTs & Tokens với các đặc điểm sau:

NFTs:

  1. Cho phép người dùng 𝗺𝗶𝗻𝘁 (tự tạo ra) NFTs độc nhất của riêng mình.
  2. Cho phép người dùng chuyển quyền sở hữu (transfer).
  3. Cho phép người dùng burn (đốt huỷ) NFTs do mình sở hữu.

KHỞI TẠO TOKEN(s):

  1. Cho phép người dùng mint (tự tạo ra) token của riêng mình và kiểm soát mọi phương diện về nó như: số dư, ưu đãi, đóng băng hay tổng cung.
  2. Tự do cài đặt quyền truy cập đối với token của mình, bao gồm 3 Thao tác chính: Tạo (mint), đóng băng (freeze) & xóa bỏ (destroy).

Chủ đề liên quan