Sự kiện Staking Rewards đang diễn ra! Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Tuyển dụng

Xây dựng nền tảng DeFi cho thế giới thực

Gửi email đến [email protected] để nhận mô tả công việc chi tiết.

Product

 1. Product manager; Full-time, Làm tại nhà
 2. Product Owner; Full-time, Làm tại nhà
 3. Product Manager, Online LC platform; Full-time, Làm tại nhà

Engineering

 1. Senior Backend Engineer; Full-time, Làm tại nhà
 2. Fullstack Developer; Full-time, Làm tại nhà
 3. Mobile Developer; Full-time, Làm tại nhà
 4. Senior Test Engineer; Full-time, Làm tại nhà
 5. Solution Engineer; Full-time, Làm tại nhà
 6. Blockchain Engineer; Full-time, Làm tại nhà
 7. Blockchain Integration manager; Full-time, Làm tại nhà
 8. Smart Contract Auditor; Full-time, Làm tại nhà

Marketing

 1. Community Manager, Bholdus Thailand; Part-time, Làm tại nhà
 2. Community Manager, Bholdus Philippine; Part-time, Làm tại nhà
 3. Community Manager, Bholdus Indonesia; Part-time, Làm tại nhà
 4. Community Manager, Bholdus Cambodia; Part-time, Làm tại nhà
 5. Marketing Coordinator; Full-time, Làm tại nhà
 6. Senior Content Editor; Full-time, Làm tại nhà
 7. Virtual Event Host; Full-time, Làm tại nhà

Data Analytics

 1. Full Stack Data Engineer; Full-time, Làm tại nhà
 2. Junior Data Analyst; Full-time, Làm tại nhà

Design

Senior Product Designer; Full-time, Làm tại nhà

Finance

 1. Head of Portfolio Management; Full-time, Làm tại nhà
 2. Tax Director, International Tax; Full-time, Làm tại nhà

Business development

 1. Business Development Representative for Africa; Part-time, Làm tại nhà
 2. Partnership Manager; Part-time, Làm tại nhà